ประวัติความเป็นมา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ ได้รับการอนุมัติให้แยกออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด ตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 2 พ.ศ.2556 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมสุนทรธรรมธาดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 รายละเอียด

มาชิกแรกตั้ง
สมาชิกแรกตั้ง จำนวน 50 คน ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งยังไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ใดๆ และไม่มีภาระหนี้สินต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2558

จดทะเบียน
วันพุธ ที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558
เลขทะเบียนสหกรณ์ 3800000125586

ที่ตั้งสำนักงานแรกเริ่ม
อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ (ห้องรับรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ)
เลขที่ 511 หมู่ที่ 7 ถนนชาญสินธุ์
ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
38000

วัตถุประสงค์
สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

 1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
 2. ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
 3. รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
 4. จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 5. ให้เงินกู้แก่สมาชิก
 6. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
 7. ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
 8. ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
 9. ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์
 10. ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
 11. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
 12. ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด
 13. ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
 14. ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
 15. ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่น เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
 16. กระทำการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง กู้ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจำหน่าย จำนองหรือรับจำนอง จำนำหรือรับจำนำ ด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก
 17. ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
 18. ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคลอื่นใด
 19. ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

ที่ตั้งสำนักงานปัจจุบัน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จำกัด
เลขที่ 395/5 หมู่ 1 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38000