เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จำกัด