ระเบียบ

ระเบียบ

  1. ระเบียบว่าด้วยหุ้น  คลิ้ก
  2. ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ คลิ้ก
  3. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ คลิ้ก
  4. ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คลิ้ก
  5. ระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ คลิ้ก
  6. ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากของสหกรณ์ คลิ้ก
  7. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก คลิ้ก
  8. ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ คลิ้ก
  9. ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน คลิ้ก