คณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์

 


นายมงคล สุระเสนา
ประธานกรรมการ

               
      นายทักษิณ อุปรี                 นายวัฒนา จันทรโคตร์
รองประธาน                        รองประธาน

                                  
นางมณีวรรณ วิภาวิน                    นายณรงค์ จำปามี               นางสายทอง พรมอารักษ์
กรรมการ                                   กรรมการ                                  กรรมการ

                  
  นายประพันธ์ อินหา                    นายสุริยัน นามมนตรี
กรรมการ                                   กรรมการ


นายอมรเทพ วิภาวิน
กรรมการ/เลขานุการ