คณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์

   
นายธีรพงษ์ สารแสน
ประธานกรรมการ
 
   
 

นายวิเศษ อิ่มรักษา
รองประธานกรรมการ
 นายเกรียงศักดิ์ พานโคกสูง
รองประธานกรรมการนายวัฒนา จันทร์โคตร
กรรมการ
 
 
 นายอทรเทพ วิภาวิน
กรรมการ
 นายณรงค์ จำปามี
กรรมการ
 นายประไพ อุณาศรี
กรรมการ
 

 
 

นายประพันธ์ อินหา
กรรมการ
 


นายธวัชชัย เหมวงษ์
กรรมการ
 


นายไกรสร ถนอมดำรงศักดิ์
กรรมการ
 
 
 

นายเสกสรรค์ สารณีย์
กรรมการ
 


นายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร
กรรมการ
 นายชัยวิชิต จันทะราม
กรรมการ
 

 
 

นายณรงค์ หวันลา
กรรมการ


นางสาวประไพพร บุญโท
กรรมการ/เลขานุการ