ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายธีรพงษ์ สารแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

นายเสถียร แสนอุบล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

ที่ปรึกษา
 
นายนวพล สิริกรรณ
ผู้อำนวยการสก.สค.จังหวัดบึงกาฬ

นายประไพ อุณาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจันทน์
 
 
นายวิเศษ อิ่มรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิดสิน