คณะกรรมการสอบกิจการ

คณะกรรมการสอบกิจการ

 
นายณรงค์ หวันลา
ประธานกรรมการ
 
 
นายอนุชิต ทาต้อง
รองประธานกรรมการ
 
 
นายชัยวิชิต จันทะราม
กรรมการ

นายธวัชชัย เหมวงษ์
กรรมการ
 
 
นางสาวประไพพร บุญโท
กรรมการ/เลขานุการ