คุณสมบัติของผู้สนใจสมัครสมาชิก

คุณสมบัติของผู้สนใจสมัครสมาชิก

คุณสมบัติของผู้สนใจสมัครสมาชิก

  1. เป็นข้าราชการครู หรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการ ในโรงเรียนสังกัด สพป.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
  2. ไม่ได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่น
  3. ต้องยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือน หักจำนวนเงินค่าหุ้นสะสมรายเดือนและจำนวนงวดชำระหนี้ เพื่อส่งต่อสหกรณ์
  4. ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ ทุกประการ

ใส่ความเห็น